روش‌شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشه‌های بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقرالعلوم ع

2 دانشگاه تهران

چکیده

رو­ش­شناسی بنیادین با نشان دادن زمینه­های معرفتی و غیرمعرفتی نظریه، شناخت عمیقی از نظریه نصیب ما می­کند. در این مقاله، به‌دنبال روش­شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشۀ یکی از صاحب­نظران مهم پست­مدرن، یعنی ژان بودریار هستیم. مواجهۀ انتقادی با متفکرانی که تلاش کرده­اند دربارۀ جهان مدرن و مسائل آن تفکر کنند، هم شناخت ما را از غرب عمیق‌تر می­کند و هم موجب خودآگاهی از وضع کنونی کشورهایی می­شود که با اندیشه­های مدرن روبه‌رو هستند. مسئلۀ اصلی بودریار، واقعیت در جهان مدرن است و اینکه این واقعیت دیگر واقعیت اصیل و حقیقی نیست. اکنون فراواقعیت و وانموده بر زندگی انسان سیطره یافته است و او را راه می­برد. ازنظر بودریار، جهان مدرن در سیر خود واقعیت اصیل را فراموش و به چیز دیگری بسنده کرده است که می­توان نام آن را واقعیت برساختۀ انسان گذاشت. ازآنجاکه ابتدا به توصیف اندیشه و سپس به تحلیل آن می‌پردازیم، روش این تحقیق تحلیلی- توصیفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Methodology and Critical Review of the Thoughts of Jean Baudrillard

نویسندگان [English]

 • isa eskandari 1
 • hamid parsania 2
1 baqeral-oloom university
2 tehran university
چکیده [English]

رو‌ش‌شناسی بنیادین با نشان دادن زمینه‌های معرفتی و غیرمعرفتی یک نظریه، شناخت عمیقی از آن نظریه به دست می‌دهد. در این مقاله به دنبال روش‌شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشه‌ی یکی از صاحب‌نظران مهم پست‌مدرن، یعنی ژان بودریار، هستیم. مواجهه انتقادی با متفکرانی که سعی کرده‌اند در مورد جهان مدرن و مسائل آن تفکر کنند هم شناخت ما نسبت به غرب را عمیق تر می‌کند و هم موجب خودآگاهی نسبت به وضع کنونی کشورهایی که با اندیشه‌های مدرن مواجه هستند می‌شود. ابتدا بر اساس سیر تاریخی و مهمترین کتب بودریار، مروری بر مهمترین اندیشه‌های وی خواهیم داشت و آنگاه به روش‌شناسی این اندیشه ها خواهیم پرداخت و در بخش پایانی انتقادات وارد به این اندیشه‌ها را مطرح خواهیم ساخت. مساله‌ی اصلی بودریار واقعیت در جهان مدرن است و اینکه این واقعیت دیگر واقعیت اصیل و حقیقی نیست. اینک فراواقعیت و وانموده بر زندگی انسان سیطره یافته و او را راه می‌برد. از نظر بودریار جهان مدرن در سیر خود واقعیت اصیل را به فراموشی سپرده است و به امری دیگر که می‌توان نام آن را واقعیت برساخته‌ی انسان نهاد، بسنده کرده است. از آنجا که ابتدا به توصیف اندیشه و سپس به تحلیل این اندیشه‌ها خواهیم پرداخت، روش این تحقیق تحلیلی-توصیفی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

 • baudrillard
 • fundamental methodology
 • hyperreality
 • post structuralism
 1.  

  1. احمدی، بابک(1388)، ساختار و تاویل متن، نشر مرکز، چاپ یازدهم، تهران
  2. استیور، دان(1384)، فلسفه زبان دینی، ترجمه ابوالفضل ساجدی، نشر ادیان، چاپ اول، قم
  3. بنتون، تد و کرایب، یان(1391)، فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، نشر آگه، چاپ چهارم، تهران
  4. پارسانیا، حمید(1390)، روش­شناسی انتقادی حکمت صدرایی، کتاب فردا، قم
  5. پاینده، حسین(1391)، طغیان کپی بر اصل، سوره اندیشه، شماره 58 و 59[دسترسی اردیبهشت و خرداد 1391] http://www.sooremag.ir
  6. جی لین، رابرت(1389)، ژان بودریار، ترجمه مهرداد پارسا، رخ داد نو، چاپ دوم(چاپ اول ناشر)، تهران
  7. ساراپ، مادن(1382)، راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم، ترجمه محمدرضا تاجیک، نشر نی، چاپ اول، تهران
  8. شرت، ایون(1392)، فلسفه علوم اجتماعی قاره ای، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی، چاپ سوم، تهران
  9. کسلر، دیرک(1394)، نظریه‌های روز جامعه‌شناسی، ترجمه کرامت الله راسخ، نشر آگه، چاپ اول، تهران
  10. وارد، گلن(1389)، پست‌مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی، نشر ماهی، چاپ سوم، تهران
  11. کهون، لارنس(1382)، متن­هایی برگزیده از مدرنیسم و پست­مدرنیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، چاپ سوم، تهران
   1. Baudrillard, jean(1996), the system of objects, trans. by James Benedict, verso books, London-Newyork
   2. Baudrillard, jean(1998), consumer society, Sage, London, England
   3. Baudrillard, jean(1981), for a critique of the political economy of the sign, trans. by Charles Levin, Telos press
   4. Baudrillard, jean(1975), the mirrir of production, Telos Press, St. Louis, MO
   5. Baudrillard, jean(1993), Symbolic Exchange and Death, Sage Publications, Inc
   6. Baudrillard, jean(1994), simulacra and simulation, translate by Sheila Faria Glaser, university of Michigan press
   7. Lefebvre, Henri(2002). Critique of everyday life. translated by John Moore,Verso Books, London-Newyork
   8. Roland Barthes(1977), The Death of the Author, published in “Image, music, text”, Essays selected and translated by Stephen Heath, FontanaPress, London