دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-184 
6. تبیین تجسم اعمال براساس نظریة «اضافة اشراقی» ملاصدرا

صفحه 97-120

مریم محبتی؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان