شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-200 

7. ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

صفحه 129-154

علیرضا منوچهریان؛ زهرا حامدی یکتا؛ حسین کلباسی اشتری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2383-2916

بانک ها و نمایه نامه ها