فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا (ISRA) - واژه نامه اختصاصی