دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 7-195 

مقاله پژوهشی

1. الاخلاق بین النظریة و التطبیق

صفحه 9-16

آیت الله جوادی آملی