دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1396 

ترویجی

8. زندگی پس از مرگ

صفحه 189-237

هدایت علوی تبار