دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1389، صفحه 7-195 

مقاله پژوهشی

1. تبیین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری

صفحه 7-27

آیت الله جوادی آملی


4. منهج و گرایش تفسیری تسنیم

صفحه 89-103

علی اسلامی؛ محمدرضا مصطفی‌پور