نویسنده = علی شیروانی
تعداد مقالات: 5
2. داروهای روان‌نما و اعتبار معرفتی تجربه‌های عرفانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-27

علی شیروانی


4. برهان تجربه دینی در اندیشه اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-122

علی شیروانی


5. راه‌های راستی‌آزمایی در مکاشفات عرفانی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 85-95

علی شیروانی