کلیدواژه‌ها = آزادی
تعداد مقالات: 2
1. تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 158-185

علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ مجید موحد مجد


2. مسئله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-70

شریف لک‌زایی