مفهوم پروکلوسی اقنوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه غرب، پژوهشکده مطالعات فلسفی و تاریخ علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به توضیح و تدقیق فهم پروکلوس از مفهوم اقنوم می پردازد. ایضاح مفهومی که پروکلوس دستگاه جهانشناسی خود را بر بنیاد آن طراحی، ترسیم و گسترش می دهد. پیکره مفهومی پروکلوس از واقعیت جهان در سلسله ای از مراتب رسم می شود که هر مرتبه اقنوم نام گرفته است. هر اقنوم به نحو علی وحدت مراتب پایینتر از خود است و از طریق بهره مندی در وحدت مرتبه بالاتر از خود جذب می شود تا سرانجام سلسله اقانیم در وحدتی نهایی تالیف می شوند. بدین ترتیب همه کثرات جهان با واسطه اقانیم بر وحدتی نهایی بنیاد می شوند. این مقاله چگونگی بسط و صدور اقانیم در ساخت واقعیت جهان و نسبت آنها با یکدیگر را براساس دو اصل بهره مندی و علیت جهت تبیین مساله اصلی جهانشناسی پروکلوس یعنی صدرو بالضروره جهان آشکار می کند: نوشته پیش رو آشکارگی چگونگی صدور عالم مادی با واسطه های وحدت، عقل و نفس به منزله علل و سطوح وحدتبخش و بالفعل و ضروری جهان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proclusean concept of Hypostasis

نویسنده [English]

 • mazdak rajabi
Western Philosophy, Philosophical Studies and Science History, IHCS, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article is a clarification of Proclus conceptualization of hypostasis. In other words, it is the clarification of the concept upon which Proclus builds his cosmological system. Proclus conceptual articulation of reality is drawn based on hierarchical grades, which is called hypostasis. It is the underlying reality or substance, as opposed to attributes or to that which lacks substance. Consequently, all entities are synthesized within the final hypostasis, i.e., unity. The article explicates how different layers of reality emanate based on causality and participation, which is the main problem of Proclus cosmology. In other words, the article clarifies how the material world is actualized based upon unity, reason, and spirit as unifying causes of its reality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "؛ Timaeus"؛ Hypostasis"؛ Causality"؛ Participation"؛
 • "؛ Material World"
 1. Annick, Charles.," Sur le Caractère Intermèdiaire  Desmathematiques dans la Pensée de Proclus", Les Etudes Philosophiques, 1967, 22. 
 2. Aristotle, (1964). Analytica Priora et Posteriora, Recensvit Brevique Adnotatione Critica Instruxit W. D. Ross, Praefatione et Appendice Auxit L. Mino-Paluello, Oxford : Oxford University Press.  
 3. Aristotle, (1997). Ed. par W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press.
 4. Aristotle, (1998). Physics. Ed. par W.D. Ross, Oxford: Oxford University Press.
 5. Gobry, Ivan., (2000). La Cosmologie des Ioniens, Paris: L’Hartmattan.
 6. Homan, Frederick A., “Euclids 'Elements and Philosophical Developmnt”, Dionysius,1979, 3 .                                 
 7. Moukanos, Demetrios, D.," Ontologie der Mathematika Bei Proklos Didochos", Philosophia , 1981, 10-11.  
 8. Mueller, , "Euclid's Elements and The Axiomatic Method", British Journal for the Philosophy of Science, 1969, 20.
 9. Parvu, Alexandria; Parvu, , " Le Problème du Postulat Chez Aristote, Euclide et Proclus", Revistei de Filozofie, 1978, 25.
 10. Platon, (1940-1943). Oeuvres Completes, trad. fr. par L. Robin, avec la collaboration de J. Moreau (pour le Parménide et le Timée), (1950). vol.I-II, Paris.
 11. Platon, Timée-Critias, Éd. et trad. fr. par A. Rivaud, Platon. Oeuvres Complètes.Tome X.
 12. Platon, (1963).Timée-Critias (1925), trad.fr., introduction et notes par L.Brisson, avec la collaboration de M.Patillon, (1999). Paris.
 13. Plotinus, (2002-2006). Ennéades, Trad.fr., introductions et notes par L. Brisson -J.-F. Pradeau [éds.] et alii ,Plotin.Traités 1-37, 5 vol., Paris.
 14. Proclus, (1965). Commentaire sur le Timée de Platon =E.DIEHL, Procli Diadochi In Platonis Timaeum Commentaria (1903 – 1906). Leipzig. 3vol., réimpr. Amsterdam.
 15. Proclus, (1966, 1967, 1968). Commentaire sur le Timée, Trad .fr .par A. J. Fesugière, , 5 vol., 1966 (Livre I), 1967 (Livres II et III), 1968 (Livres IV
 16. et V), Paris.
 17. Proclus, (1971). Oracles Chaldaïques, Texte et trad.fr.par É. Des Places: Paris.
 18. Proclus, (1963). The Elements of Theology, A Revised Text with Translation, Introduction and Commentary by E.R.Dodds [1932], Oxford: Oxford University Press.
 19. Rosan, J., (1949). The Philosophy of Proclus: The Final Phase of Ancient Thought, New York: Cosmos.