دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 36، پاییز و زمستان 1399 
2. شقاوت عقلانی در حکمت صدرائی

صفحه 29-51

محمد جواد پاشایی؛ محمود صیدی


ترویجی

6. بررسی استناد صدرالمتألهین به غزالی در مسئله توحید حقیقی

صفحه 147-183

سیده زهرا موسوی بایگی؛ حوران اکبرزاده