نویسنده = علی قدردان قراملکی
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-100

علی قدردان قراملکی


2. ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-29

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی