امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می‌دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این‌رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت‌الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می‌کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Welfare from the Perspective of Ayatullah JawÁdÐ ÀmulÐ

نویسنده [English]

  • Najaf Lakzai
چکیده [English]

Welfare is one of the most important components of society. The focus of this article is to investigate this concept according to the views of AyatullahJawÁdÐÀmulÐ. Considering that the respected scholar has not brought up this topic independently in any of his works, the author has extrapolated the views of Ayatullah JawÁdÐ through a process that essentially relies on understanding, analyzing, and examining the works of the respected thinker within the framework of his intellectual school of thought. For this reason, the theoretical framework of the fourfold causesin Islamic philosophy comprises the theoretical basis of this research through which this matter is examined. Since welfare is a possible phenomenon, its causes can be analyzed in terms of material, formal, efficient, and final causes. Based on AyatullahJawÁdÐÀmulÐ’s philosophical methodology in the Transcendental Theosophical school of thought, the author has attempted to compare AyatullahJawÁdÐ’s transcendental views on welfare with the ordinary mediocre view of welfare that is prevalent todayusing the fourfold criteria mentioned above.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • transcendental welfare
  • mediocre welfare
  • ordinary welfare
  • the efficient cause of welfare
  • the material cause of welfare
  • the formal cause of welfare
  • the final cause of welfare