سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

خوانندهٔ گرامى! در صورت تمایل به اشتراک، تصویر فیش بانکى را از طریق سایت ارسال نمایید.

بهاى اشتراک: سالانه (۴ شماره)، 200/000 ریال.

شمارهٔ حساب: (۰۱۰۹۲۵۱۱۵۲۰۰۱) ‌‌‌بانک ملی به نام پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

یادآورى:

۱. لطفا هرگونه تغییر نشانى را اعلام فرمایید.

۲. در صورت افزایش بهاى فصلنامه، بهاى اشتراک افزوده خواهد شد.