اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

فلسفه استاد حوزه علمیه

www.esra.ir
israhikmatyahoo.com
02537782001

سردبیر

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج

isramags.ir/
israhikmatyahoo.com
02518872001

دبیر تخصصی

هادی یساقی

فلسفه کارشناسی ارشد/ خارج حوزه

yasaqihadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد واعظی

فلسفه دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

israhikmatyahoo.com

حمید پارسانیا

فلسفه دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

h.parsaniayahoo.com
02537782001

سید محمد غروی

فلسفه استاد

smmiriicasgmail.com

غلامرضا فیاضی

فلسفه استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

israethicsgmail.com
02537782001

محسن قمی

فلسفه استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع)

qomimajleskhobregan.com

محمدتقی چاوشی

فلسفه استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج

tschawuschigmail.com
02537782001

محمدرضا مصطفى‌‌‌‌‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

mostafapuorgmail.com
02537782001

مرتضى واعظ جوادى ‌‌‌

فلسفه استادیار پژوهشگاه علوم وحیانی معارج

javadi-mqom.ac.ir
02537782001

یدالله یزدان‌‌‌‌‌پناه

فلسفه استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم

ethicgmail.com