دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، آذر 1394، صفحه 1-216 
پدیدارشناسی انسان و کیهان پیش و پس از انقلاب کپرنیکی

صفحه 151-187

محمدعلی روزبهانی؛ شمس الملوک مصطفوی؛ علیرضا شفاه