دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 41، تیر 1402، صفحه 1-223 

ترویجی

کلام فلسفی تأویلی ناصر خسرو

صفحه 173-205

20.1001.1.23832916.1402.15.1.7.5

محمدامین شاهجوئی؛ پرویز مروج