دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 39، شهریور 1401، صفحه 1-200 
مفهوم ‌«راه» در‌ تفاسیر ‌عرفانی پیش ‌از ‌ابن‌عربی

صفحه 85-117

زینب رامه؛ سید حمیدرضا میرعظیمی؛ محمود شیخ