دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1397، صفحه 1-178 
گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت

صفحه 69-97

سید محمد داود علوی؛ علی کرباسی زاده اصفهانی؛ مهدی دهباشی