دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نقش "اختیال در قصه" از دیدگاه علامه جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

محمد کرمی؛ بهروز اسدی


تبیین و نقد دیدگاه محقق عراقی در باب اعتبارات واقعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

محمد جواد نصر آزادانی؛ احمد عابدی