دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-208 
7. حقیقت بداء از نظر ملاصدرا

صفحه 135-152

سیده فاطمه یزدان پناه؛ زهره برقعی


ترویجی

8. ابن سینا در فرایند تجرید

صفحه 153-192

ترجمه: آصف احسانی