دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 26، پاییز و زمستان 1394 
5. تبیین شناخت شناسانة علیّت در حکمت متعالیه

صفحه 87-112

محمّدرضا بهتاش؛ علی کرباسی زاده؛ یوسف شاقول