دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-176 

مقاله پژوهشی

2. ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

صفحه 5-29

علی قدردان قراملکی؛ محمدحسن قدردان قراملکی