دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. تجدد امثال

صفحه 5-25

آیت الله جوادی آملی


7. ملاصدرا و معناشناسی

صفحه 119-142

حسن همتائی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی