دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-211 
4. تأمّلی در حدوث جسمانی نفس

صفحه 85-106

قاسم سبحانی فخر؛ هادی یساقی