دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1391 
6. هستی‌شناسی اجتماعی در تفکر علامهٴ شهید مطهری

صفحه 131-164

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین؛ مهدی جمشیدی