دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1392