دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز و زمستان 1392