دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، بهار و تابستان 1392 
2. وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 25-49

سیدمحمود نبویان؛ سیدمحمدمهدی نبویان


5. نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی

صفحه 95-116

سید حسین موسوی راد؛ سیدجابر موسوی راد


7. سیاست در اندیشه فارابی

صفحه 147-173

سیدمحمدتقی چاوشی؛ سیدآصف احسانی