دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-200 
7. ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

صفحه 129-154

علیرضا منوچهریان؛ زهرا حامدی یکتا؛ حسین کلباسی اشتری