نویسنده = حسینی شاهرودی، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظرۀ علامه طباطبایی و علامه طهرانی)

دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 125-150

مهدی صدفی؛ مرتضی حسینی شاهرودی