نویسنده = امینی، نوروز
تعداد مقالات: 1
1. معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت ابراهیم‌بن‌عمر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-26

کاوس روحی برندق؛ نوروز امینی