نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه، روح اله بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظرآیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • آذربایجانی، مسعود معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 117-130]
 • آیت اللهی، حمیدرضا بررسی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ براهین اثبات وجود خداوند [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 5-41]

ا

 • ابراهیمی‌پور، قاسم رویکرد تفهمی در علوم اجتماعی از دیدگاه فلاسفه اسلامی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 105-119]
 • احسانی، آصف نسبت حرکت و زمان در فلسفه ابن‌سینا و ملاصدرا [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 17-40]
 • احسانی، آصف ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-92]
 • احسانی، آصف تحلیل و تبیین نظریه حیث التفاتی در پژوهش‌های منطقی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 121-155]
 • احسانی، ترجمه: آصف ابن سینا در فرایند تجرید [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 153-192]
 • احسانی، سیدآصف سیاست در اندیشه فارابی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 147-173]
 • احمدی افرمجانی، علی اکبر ملاصدرا و معناشناسی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • اختر، حسن بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 59-78]
 • اخلاقی، نازیلا مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی و دکتر گلشنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-127]
 • اسکندری، عیسی روش‌شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشه‌های بودریار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 123-151]
 • اسلامی، علی تسنیم، سَنام معرفت قرآن [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 105-128]
 • اسلامی، علی منهج و گرایش تفسیری تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 89-103]
 • اسلامی، علی مبانی و مبادی تفسیری تسنیم [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 57-70]
 • اسلامی، محمد تقی اسلام و اخلاق زیست‌محیطی با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 77-111]
 • افضلی، سید عبدالرئوف عدالت به مثابه تبعیت از حقیقت [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 95-127]
 • اکبرزاده، حوران «بررسی استناد صدرالمتألهین به غزالی در مسئله توحید حقیقی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، محمد علی بازنگاری نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی (همراه پاسخ به برخی شبهات) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • اکبری، محمد علی واکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریة علم دینی آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 5-34]
 • الله، برکت تحلیل انتقادی تلقّی اقبال لاهوری از فلسفه‌ی اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • اله بداشتی، علی نقد و بررسی کلام لفظی و کلام نفسی براساس حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 121-146]
 • امام جمعه، مهدی انقلاب صدرایی در ذهن شناسی و طرح نوینی در معرفت شناسی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 73-96]
 • امامی جمعه، سید مهدی معنا، چیستی و هستی شناسی عقل از نظر ملاصدرا و دکارت [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 91-120]
 • امینی، سعیده بررسی تمایز هستی‌شناسی یونانی و اسلامی؛ در بسترِ فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • امینی، نوروز معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت ابراهیم‌بن‌عمر [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 5-26]
 • انتظام، سیدمحمد بررسی ارزشیابی ملاصدرا از براهین وجود خدا [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 55-80]
 • انواری، سعید کتابشناسی: نگاهی به سیر تدوین تاریخ فلسفه‎های اسلامی در مغرب زمین [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 147-172]
 • اهل سرمدی، نفیسه اثبات واجب‌الوجود براساس فرض تسلسل: نگاهی به برهان ابن‌سینا و اقامة برهانی بدیع [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 25-40]

ب

 • بابایى، حبیب الله اخوّت انسانى و پیامدهاى اخلاقى آن در عرصه جهانى (برپایه اندیشه آیت الله جوادى آملى) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 7-24]
 • بابایی، قاسم چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 27-48]
 • باقریان، سیدمهدی امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-123]
 • برقعی، زهره حقیقت بداء از نظر ملاصدرا [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-152]
 • بهتاش، محمّدرضا تبیین شناخت شناسانة علیّت در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 87-112]
 • بهروزی لک، غلامرضا کاربست نظریه علم دینى آیت الله جوادى آملی در مرجعیت علمى قرآن برای علوم سیاسی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-34]
 • بوذری نژاد، یحیی مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 113-138]
 • بوسلیکی، حسن اخلاق تبلیغ دین در عصر حاضر؛ ارزش‌ها و معضل‌ها (بایسته‌های اخلاقی تبلیغ دین از منظر آیت الله جوادی آملی) [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 171-201]
 • بیگدلی، نازنین زهرا جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 133-151]

پ

 • پارسانیا، حمید فص حکمة مَلکیه فی کلمة لوطیه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 27-48]
 • پارسانیا، حمید فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 129-146]
 • پارسانیا، حمید علم و هویت [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 29-36]
 • پارسانیا، حمید برهان صدیقین در حکمت متعالیه [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 30-62]
 • پارسانیا، حمید برهان صدیقین در آثار اهل عرفان [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • پارسانیا، حمید تقریرهای برهان آنسلم در فلسفه جدید غرب [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 21-37]
 • پارسانیا، حمید صورت‌بندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 5-29]
 • پارسانیا، حمید چیستی علم دینی با تاکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 63-92]
 • پارسانیا، حمید تحلیل و مقایسة رابطة عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 5-35]
 • پارسانیا، حمید روش‌شناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشه‌های بودریار [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 123-151]
 • پاشایی، محمد جواد شقاوت عقلانی در حکمت صدرائی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاکپور، علی شأن اخلاقی در آثار آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 202-220]
 • پیرهادی، محسن نقد و بررسی کلام لفظی و کلام نفسی براساس حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 121-146]

ت

 • تحریرچی، نفیسه اعتبارسنجی نقد صدرا بر دلیل"مجموع ممکنات" [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 151-176]
 • ت. دیبل، نویسنده: راندولف کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 152-168]
 • تقی‌زاده طبری، اباصالح بررسی شرایط امکان اخذ میراث فلسفی یونان در آغاز تأسیس فلسفه در عالم اسلام [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 29-59]
 • تورانی، اعلی مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 121-153]
 • توکّلی، محمدهادی بازنگری نوآوری حکیم سبزواری در باب حدوث عالم: حدوث اسمی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]

ج

چ

 • چاوشی، سید محمدتقی نقد دیدگاه هوبرت دریفوس مبنی بر تقدم هایدگر بر کوهن در طرح علم هنجاری و انقلاب‌های علمی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 125-141]
 • چاوشی، سیدمحمدتقی سیاست در اندیشه فارابی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 147-173]
 • چاوشی، لعیا سادات تبیین علم الأسماء تاریخی در شکل گیری معرفت دینی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • چاوشی، محمد تقی تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 57-78]
 • چاوشی، محمد تقی جایگاه طبیعت در نظام هگل (آیا حقیقت، زمانمند است؟) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 113-128]
 • چاوشی، محمد تقی امکان تحقق علوم انسانی در امتداد تاریخی حکمت صدرایی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • چاوشی، محمدتقی عالَم‌مندی معرفت و برخی فروع مبتنی بر آن در حکمت صدرایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 177-190]
 • چاوشی، محمدتقی کتابشناسی: پژوهش‌های فلسفی درباب ذاتِ آزادی انسان (گزارشی از رساله آزادی شللینگ) [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 189-210]
 • چاوشی، محمدتقی امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-123]

ح

 • حاضری، محمدهادی تبیین تمثیل دوم (اصل علیت) در نقد عقل محض [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 111-132]
 • حاضری، محمدهادی بررسی مسئله صدق در اعتباریات؛ با روی‌کرد به گزاره‌های حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت‌الله‌جوادی آملی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 5-29]
 • حافظ، قادر نقد و بررسی دیدگاه معرفت‌شناختی میرزا مهدی اصفهانی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 85-108]
 • حامدی یکتا، زهرا ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 129-154]
 • حبیبی، رضا مبانی تعلیم‌وتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 69-101]
 • حجازی، سید محمدرضا اخلاق محبت در آرا و اندیشه‌های آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 95-132]
 • حجتی، سید محمدعلی اصل ترکیب معنا در اندیشه فارابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 27-52]
 • حداد، وحیده تأملی در عالم خیال از دیدگاه برخی از فلاسفه و عرفا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 161-176]
 • حسن‌پور، مریم بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 143-160]
 • حسین زاده، محمد «حمل» از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر حمل عرفانی ظاهر و مظهر [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 47-76]
 • حسین زاده یزدی، مهدی مقایسۀ نظریۀ علم دینی آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی و دکتر گلشنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 94-127]
 • حسینی، سیدرضا توسعه کوثری در چهارچوب اخلاق الاهی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 61-93]
 • حسینی، سید محسن میری تحلیل معرفت گزاره ای از منظر معرفت شناسی غربی و اسلامی با تأکید بر نقض گتیه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 53-79]
 • حسینی شاهرودی، سیدمرتضی نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-60]
 • حسینی شاهرودی، مرتضی چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظرۀ علامه طباطبایی و علامه طهرانی) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-150]
 • حسینی‌‌‌فر، رضا بررسی و نقد نظریۀ خطاناپذیری مشاهدات عرفانی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 125-141]
 • حسینی فر، رضا الفاظ و معانی عرفانی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 77-98]
 • حسینی قلعه‌بهمن، سید اکبر نقد و بررسی تئوری خطای جی. ال. مکی در فرا اخلاق (بر اساس مبانی آیت الله جوادی آملی) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 27-51]

خ

 • خادمی، حمید رضا هنر دینی از منظر علامه جوادی آملی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 5-25]
 • خادمی، عین‌الله تبیین سعادت قصوی از منظر مسکویه [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 171-191]
 • خادمی، عین‌الله نظریهٴ فوق تجرد عقلانی نفس در حکمت سینوی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 163-187]
 • خراسانی، ابوالفضل مشروعیت، پیامد کلامی‌انگاری امامت [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 113-137]
 • خراسانی، ابوالفضل تحلیل و مقایسة رابطة عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 5-35]
 • خزاعی، زهرا تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 57-78]
 • خسروپناه، عبدالحسین چیستی و گسترهٴ علم دینی از نظرگاه آیت الله جوادی آملی؟ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 27-48]
 • خلیلی، مصطفی معنای زندگی از نگاه علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 77-107]

د

 • دهباشی، مهدی گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-97]
 • دهقانپور، علیرضا ارزش زندگی از دیدگاه ملاصدرا [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 131-161]
 • دهقانی، رضا تأثیر اندیشه‌ی دیلتای بر فهم هایدگر متقدم از حیات و تاریخمندی آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 137-163]
 • دیبا، حسین نقش عواطف و هیجانات در اخلاق [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 25-59]

ذ

 • ذبیحی، محمد بازنگری نظریۀ ارتسام ابن‌سینا: نفی علم حصولی از واجب‌تعالی و تطبیق آن بر نظریۀ عرفا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-47]

ر

 • راستین، امیر نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-60]
 • رجبی، مزدک مفهوم پروکلوسی اقنوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیم‌پور، فروغ معاد، نبوت و امامت در رسالهٔ اعتقادات شیخ صدوق و شیخ مفید [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 193-224]
 • رستمی، یداله بررسی و نقد مسئلة شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشة هارتسهورن [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 55-86]
 • رضانیا، حمیدرضا تحلیل انتقادی تلقّی اقبال لاهوری از فلسفه‌ی اسلامی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 129-160]
 • رضی‌زاده، سیدعلی نظریهٴ فوق تجرد عقلانی نفس در حکمت سینوی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 163-187]
 • رفیعی آتانی، عطاء الله علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 30-50]
 • رمضانی، حسن مستحسنات عرفانی: بدعت هدایت یا بدعت ضلالت؟ [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 5-17]
 • رمضانی، حسن سماع در عرفان عملی و تصوف اسلامی و ارتباط آن با بدعت، غنا، لهو و رقص [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • رمضانی، حسین نقش اراده در فاعلیّت الاهی از منظر حکمت اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 81-110]
 • روحانی، محمد شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 79-110]
 • روحی برندق، کاوس معنا و مصداق اسم ظاهر و اسم مکنون خدا در روایت ابراهیم‌بن‌عمر [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 5-26]
 • رودگر، محمدجواد شناخت‌های لازم در سلوک عملی با نظر به آرای علامه جوادی آملی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 107-136]
 • رودگر، نرجس حدوث و قدم زمانی عالم (بررسی آرای حکیمان معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، و آیت‌الله مصباح یزدی) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-25]
 • رودگر، نرجس انعکاس فلسفه فلوطین درحکمت صدرالمتألهین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-170]
 • روزبهانی، محمدعلی پدیدارشناسی انسان و کیهان پیش و پس از انقلاب کپرنیکی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 151-187]
 • ریاحی، علی‌‌‌‌‌ارشد بررسی مسأله اراده خداوند از منظر حکمت متعالیه و مکتب تفکیک [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 51-70]

ز

 • زارع، فاطمه معنا‌‌‌‌‌شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن‌‌‌‌‌سینا، سهروردی، ملاصدرا) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 117-146]
 • زاهد زاهدانی، سید سعید تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 158-185]
 • زنجیرزن حسینی، میثم بازنگری نظریۀ ارتسام ابن‌سینا: نفی علم حصولی از واجب‌تعالی و تطبیق آن بر نظریۀ عرفا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 29-47]

س

 • ساطع، نفیسه تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 59-89]
 • ساطع، نفیسه بررسی تبیین‎های سه‎گانة نظریه اصالت وجود و انسجام منطقی سخنان صدرا [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-153]
 • سالک، معصومه سادات پارادوکس مرتبه مثالی نفس حادث در نفس‌شناسی صدرالمتألّهین [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 83-104]
 • سبحانی، حسن علوم انسانی اسلامی به مثابه کاشف عقلانیت اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 30-50]
 • سبحانی فخر، قاسم تأثیر اخلاق در بینش‌ها با تکیه بر اندیشه تفسیری آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 7-21]
 • سبحانی فخر، قاسم تأمّلی در حدوث جسمانی نفس [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • سعادت نیاکی، سید حمیدرضا نقد دیدگاه هوبرت دریفوس مبنی بر تقدم هایدگر بر کوهن در طرح علم هنجاری و انقلاب‌های علمی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 125-141]
 • سعیدی، احمد تأویل رویا و مبانی جهان‌شناختی و انسان‌شناختی آن در عرفان اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 59-84]
 • سلطان مرادی، محمدعلی مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 113-138]
 • سلطانی، مصطفی صفات خبری در اندیشهٴ آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 71-91]
 • سلطانی، مصطفی قرائتهای نوین وحی در اندیشه آیت الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 5-28]
 • سلیمانی امیری، عسکری معیار و مصداق برهان صدیقین از نظر استاد جوادی آملی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 43-61]
 • سوزنچی، حسین چگونگی بازتولید فلسفه‌های علوم انسانی با تکیه بر فلسفه اسلامی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 69-170]
 • سوزنچی، حسین علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 63-88]

ش

 • شاقول، یوسف تبیین شناخت شناسانة علیّت در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 87-112]
 • شاکری، سید محمد تقی وجوه اشتراک و افتراق فکری هوسـرل و دکـارت [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 139-174]
 • شاکری، محمد تقی چیستی علم و معرفت از منظر هوسرل و صدرالمتألهین [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 151-189]
 • شاکری زواردهی، روح الله بررسی اخلاق از دیدگاه اریک فروم با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]
 • شاملی، نصرالله تأملی در عالم خیال از دیدگاه برخی از فلاسفه و عرفا [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 161-176]
 • شانظری، جعفر معنا‌‌‌‌‌شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن‌‌‌‌‌سینا، سهروردی، ملاصدرا) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 117-146]
 • شاوردی، زینب تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آرای شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 109-141]
 • شایان فر، شهناز نقش التفاتی و کشفی ایده انسان کاملِ ابن‌‌‌‌‌عربی در امامت شیعی، در آثار فیض کاشانی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 5-24]
 • شرف الدین، حسین تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله جوادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 35-68]
 • شریفی، حسام الدین دلالت معنایی مفاهیم جزئی و نقش آن‌ها در منطق ارسطویی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 151-186]
 • شریفی، حسام الدین رابطه اعتباریات و تکوین از نظر آیت الله جوادی آملی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 5-26]
 • شریفی، حسام الدین علوم عملی اعتباری و حقیقی در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-60]
 • شفاه، علیرضا پدیدارشناسی انسان و کیهان پیش و پس از انقلاب کپرنیکی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 151-187]
 • شکریان، اسدالله عرفان و عقلانیت [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 137-156]
 • شکریان، اسدالله خلافت انسان کامل درعرفان اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 81-103]
 • شکریان، اسدالله ولایت درعرفان اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 89-108]
 • شیخ، محمود بررسی امکان تحقق عرفان شیعه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 47-69]
 • شیخ شعاعی، عباس اصالت نور و تحقق تبعی ظلمت در اندیشۀ سهروردی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 143-172]
 • شیدان شید، حسینعلی بازنگری نوآوری حکیم سبزواری در باب حدوث عالم: حدوث اسمی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 41-56]
 • شیروانی، علی حدوث و قدم زمانی عالم (بررسی آرای حکیمان معاصر، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی آملی، و آیت‌الله مصباح یزدی) [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 7-25]
 • شیروانی، علی داروهای روان‌نما و اعتبار معرفتی تجربه‌های عرفانی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 7-27]
 • شیروانی، علی امکان معرفت تجربی به خدا در اندیشه اسلامی و حدود آن با تأکید بر دیدگاه صدرایی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 147-165]
 • شیروانی، علی راه‌های راستی‌آزمایی در مکاشفات عرفانی [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 85-95]
 • شیروانی، علی برهان تجربه دینی در اندیشه اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 101-122]
 • شیروانی، علی بررسی و نقد دیدگاه‌ها دربارۀ گرایش و منش عرفانی شیخ‌الرئیس [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 99-118]
 • شیواپور، حامد جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 133-151]

ص

 • صابری ورزنه، حسین ارزیابی مولانا از اقسام ایمان در پاسخ به مسألۀ رنج [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 143-169]
 • صابری ورزنه، حسین نظریه مثل افلاطونی و سیر آن در فلسفه اسلامی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 97-124]
 • صانع‌پور، مریم مراتب کمال وجودی انسان در حضرت محمد (ص) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 123-146]
 • صدفی، مترجم: مهدی کتاب شناسی: فلسفه عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏ گرایی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 152-168]
 • صدفی، مهدی چگونگی اعیان ثابته در فنای ذاتی (بررسی مناظرۀ علامه طباطبایی و علامه طهرانی) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 125-150]
 • صدفی، مهدی عرفان شهودی و عرفان نظری در مدرسه حِکمی آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 48-76]
 • صدفی، مهدی دیدگاه آیت‌الله‌ جوادی آملی درباره عرفان نظری [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 27-58]
 • صدفی، مهدی فلسفه؛ زیستن در مرزها یا پناه بردن به کلیتِ مفاهیم؟ (مسئله اعتباریات و نسبت آن با فلسفۀ اولی) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 161-187]
 • صلواتی، عبدالله مواجهه فلسفی ملاصدرا با عرفان ابن‌‌عربی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 62-108]
 • صیدی، محمود بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 59-78]
 • صیدی، محمود بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 61-77]
 • صیدی، محمود تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه علامه‌طباطبایی با محوریت رساله‌های انسان در دنیا و ولایت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • صیدی، محمود شقاوت عقلانی در حکمت صدرائی [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضیایی، علی اکبر عبدالله افندی بوسنوی (992-1054هـ) و رساله سر یقین او [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 153-171]

ط

ع

 • عابدی، منیره مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 165-195]
 • عامری، معصومه مسأله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 121-153]
 • عبا س زاده جهرمی، محمد بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 5-26]
 • عباسی حسین آبادی، حسن رهیافت سلبی صفات خدا از دیدگاه ابن‌سینا و توماس آکویینی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 35-54]
 • عبداللهی، محمد علی تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 59-89]
 • عسکریان، زینب پاس‌داشت مسئولیت معرفتی از راه برون گرای معرفتی؛ با پژوهشی در اندیشه آیت الله جوادی آملی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطایی، مهدی بررسی شرایط امکان اخذ میراث فلسفی یونان در آغاز تأسیس فلسفه در عالم اسلام [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 29-59]
 • عقیلی، اکرم بررسی تناسب صورت ادبی و معنای حکمی-عرفانی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-136]
 • علایی نژاد، حمید نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 29-52]
 • علمی، قربان ارزیابی مولانا از اقسام ایمان در پاسخ به مسألۀ رنج [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 143-169]
 • علوی، سید محمد داود گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-97]
 • علوی تبار، هدایت کتابشناسی (ترجمه): معنای زندگی (ریچارد تیلور) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 187-202]
 • علوی تبار، هدایت زندگی پس از مرگ [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 189-237]
 • علیمحمدی، حسین «اصل واقعیت» و جایگاه معرفت‌شناختی آن در اندیشه آیت الله جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 5-28]
 • علیمردی، محمد مهدی شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 79-110]

غ

 • غفاری هشجین، زاهد هستی‌شناسی اجتماعی در تفکر علامهٴ شهید مطهری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-164]

ف

 • فاخری، فائزه سادات بررسی تبیین‎های سه‎گانة نظریه اصالت وجود و انسجام منطقی سخنان صدرا [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 125-153]
 • فتاحی، احسان تبیین‌های وحدت وجود و نقد و بررسی آنها براساس دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 5-28]
 • فتاحی اردکانی، احسان مطالعه تطبیقی دو طریق عرفانی (طریق وجه خاص و روش شطار) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 111-124]
 • فتاحی اردکانی، احسان رسالهٴ مثالیه نوریه (شیخ بهاء الدین محمد بن علی لاهیجی) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 129-172]
 • فتحی، علی «سوبژکتویته» به مثابه بنیاد مابعدالطبیعه در فسلفة استعلایی کانت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتوتیان، علی تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 158-185]
 • فروتن، بهروز ساینتولوژی ـ دیانتیکس [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 29-53]
 • فصیحی، عبدالخالق تفکیک وجود از ماهیت درفلسفه ابن سینا همراه با نقد برداشت إتین ژیلسون [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 109-124]
 • فضلی، علی نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفانی و نقد سه نظریه رقیب [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 107-130]
 • فضلی، علی تبیین انسان شناختی حقیقت قلبیه و لطیفة قلبیه از نگاه عرفان اسلامی [دوره 7، شماره 1، 1394، صفحه 28-46]
 • فغفوری، مژگان بررسی اخلاق از دیدگاه اریک فروم با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 7-38]
 • فقیه، سیداحمد تحلیل قضایای منفصلة منطق خواجه نصیرالدین ‌طوسی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 93-112]
 • فنائی اشکوری، محمد فلسفهٴ عرفان نظری [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 63-83]
 • فنایی اشکوری، محمد اندر حکایت عقل‌گریزی صوفیان [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 53-81]
 • فنایی اشکوری، محمد فلسفه عرفان عملی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 93-115]
 • فنایی اشکوری، محمد آیا عرفان نظری ممکن است؟ [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 67-86]
 • فنایی اشکوری، محمد فلسفه اسلامی در ایران معاصر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 111-143]
 • فیاضی، غلامرضا بساطت وجود در حکمت متعالیه و مشاء [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 5-26]

ق

 • قائمی‌نیا، علیرضا مدل طولی در علم دینی [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 81-100]
 • قاجارگر، مینا تأثیر اندیشه‌ی دیلتای بر فهم هایدگر متقدم از حیات و تاریخمندی آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 137-163]
 • قاسمی، محمد علی کاربست نظریه علم دینى آیت الله جوادى آملی در مرجعیت علمى قرآن برای علوم سیاسی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-34]
 • قاسمیان، رضا بررسی نقش فاعلیت نفس در فرایند ادراک از نظر صدرالمتالهین [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 63-84]
 • قاسمیان مزار، رضا نظریه معرفتی ابن سینا و بررسی آن در پرتو اصالت وجود و اصالت ماهیت [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 73-90]
 • قاسمیان مزار، رضا واکاوی نظریة معرفتی سهروردی و پاسخ به اشکالات [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 77-96]
 • قبادی، مریم تفسیرفرات کوفی [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 127-152]
 • قدردان قراملکی، علی ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-29]
 • قدردان قراملکی، علی بازخوانی ادله نقلی تجرد نفس از دیدگاه آیت‌الله جوادی‌آملی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-100]
 • قدردان قراملکی، محمدحسن ادله عقلی تجرّد نفس از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-29]
 • قربانی، امیر نقد و بررسی دیدگاه معرفت‌شناختی میرزا مهدی اصفهانی [دوره 5، شماره 3، 1392، صفحه 85-108]
 • قربانی، زهره انقلاب صدرایی در ذهن شناسی و طرح نوینی در معرفت شناسی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 73-96]
 • قربانی، قدرت الله مناسبات انسان کامل و خلافت اللهی در اندیشه ملاصدرا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 19-44]

ک

 • کابلی، الهه تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه علامه‌طباطبایی با محوریت رساله‌های انسان در دنیا و ولایت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • کاظمی آرانی، فاطمه تأملی بر روش‌شناسی در علوم انسانی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 155-183]
 • کدخدا مزرجی، زهرا عبدالله افندی بوسنوی (992-1054هـ) و رساله سر یقین او [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 153-171]
 • کرباسی زاده، علی تبیین شناخت شناسانة علیّت در حکمت متعالیه [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 87-112]
 • کرباسی زاده اصفهانی، علی گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-97]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی ابن‌سینا؛ معانی وهمی و مسألة روی‌آورندگی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 63-92]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی نظریه ابن سینا درباره توحید صفاتی: وحدت مفهومی یا وحدت معنایی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 67-86]
 • کرد فیروزجایی، یارعلی استدلال ابن‎سینا بر ضرورت نبوت از طریق تَبَعی بودن وجود کائنات [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 153-172]
 • کردی اردکانی، احسان بررسی انتقادات احسائی به برهان تضایف ملاصدرا در اثبات اتحاد عالم و معلوم [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 61-77]
 • کرمانی، طوبی بررسی انتقادی تلاش‌‌‌‌‌های عقلی متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مسأله حشر حیوانات [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 71-93]
 • کرمانی، طوبی تحلیل و نقد حرکت دیالکتیکی هگل و ماتریالیسم دیالکتیک با تأکید بر آرای شهید مطهری [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 109-141]
 • کشاورز شکری، عباس هستی‌شناسی اجتماعی در تفکر علامهٴ شهید مطهری [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 131-164]
 • کلباسی اشتری، حسین ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 129-154]
 • کهنسال، علیرضا اعتبارسنجی نقد صدرا بر دلیل"مجموع ممکنات" [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 151-176]
 • کهنسال، علیرضا تبیین تجسم اعمال براساس نظریة «اضافة اشراقی» ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 97-120]
 • کهنسال، علیرضا نقش ویژگی‌های هستی‌شناختی اراده در شناخت حقیقت آن از منظر حکمت صدرایی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-60]
 • کوچنانی، قاسمعلی تحلیل متناقض نمایِ " ثبوت عقول مجرده درصقع ربوبی در عین اثبات ماهیت برای عقول"، از منظر صدرالمتالهین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 101-118]
 • کیادربندسری، علی نسبت مستقیم‌الاستدارة حق و خلق در وجودشناسی ابن‌عربی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 41-60]
 • کیاشمشکی، ابوالفضل تبیین عقلانی فنا در عرفان اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 87-105]
 • کیوانفر، محمد نقد و بررسی ترجمۀ انگلیسی کتاب مشاعر ملاصدرا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 151-177]

گ

 • گرائی، عباس نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی در علم دینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 93-128]
 • گرجیان، محمدمهدی انعکاس فلسفه فلوطین درحکمت صدرالمتألهین [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 143-170]
 • گرجیان، محمدمهدی بررسی مفهوم نامتناهی در کلام و فلسفه اسلامی و اطلاق آن بر خداوند [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 5-34]
 • گلشنی، مهدی آیا علم و دین به دو فرهنگ متفاوت تعلق دارند؟ [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 23-36]
 • گلشنی، مهدی چرا علم دینی؟ [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 15-25]
 • گندمی نصرآبادی، رضا مقایسه حقیقت محمدی در ابن عربی با لوگوس فیلون [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 45-57]
 • گیلانپور، محمد حسین تأویل رویا و مبانی جهان‌شناختی و انسان‌شناختی آن در عرفان اسلامی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 59-84]

ل

 • لایقی، محمدرضا پیگیری برهان تجرد مشا بر علم الهی در آثار عقلی علامه‌حلی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 107-134]
 • لطیفی، علی تحلیل وجوه معناشناختی، منطقی، معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی نظریه‌ اعتباریات علامه‌ طباطبایی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 39-67]
 • لطیفی، علی چگونگی امتداد یافتن فلسفه به علوم در فلسفه اسلامی با تأکید بر تقریر آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 99-148]
 • لک‌زایی، رضا سعادت متعالیه از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 77-93]
 • لک‌زایی، شریف شریعت و سیاست در حکمت متعالیه [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 51-76]
 • لک‌زایی، شریف مسئله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 47-70]
 • لک‌زایی، نجف دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 3، 1390، صفحه 11-45]
 • لک‌زایی، نجف امنیت از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 19-52]

م

 • محبتی، مریم تبیین تجسم اعمال براساس نظریة «اضافة اشراقی» ملاصدرا [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 97-120]
 • محقق، مهدی کتابشناسی: (قطب‌‌‌الدین شیرازی و شرح حال خودنگاشت او) [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 171-176]
 • محمدرضایی، محمد تبیین تمثیل دوم (اصل علیت) در نقد عقل محض [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 111-132]
 • محمدی، عبدالحمید تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 59-89]
 • محمدی، مسلم حل معمای شرّ در آثاراستاد آیت الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 109-132]
 • مدقق، محمد داود تبیین سلطه و رهایی در حکمت اسلامی با تأکید بر اندیشه آیت الله جوادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 35-68]
 • مرادی، حسن تحلیل ماهیت و هدف زندگی دنیوی از دیدگاه علامه‌طباطبایی با محوریت رساله‌های انسان در دنیا و ولایت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • مستقیمی، مهدیه سادات تحلیل رابطهٴ تربیت اخلاقی و جنسیت مبتنی بر انسان‌شناسی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 4، شماره 3، 1391، صفحه 133-170]
 • مسعودیان، سید مسعود هنر دینی از منظر علامه جوادی آملی [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 5-25]
 • مصباح، علی نقد و بررسی مبانی تجربه‌گرایی در علوم انسانی [دوره 4، شماره 1، 1391، صفحه 171-142]
 • مصباح، علی نقد و بررسی دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی در علم دینی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 93-128]
 • مصطفوی، شمس الملوک پدیدارشناسی انسان و کیهان پیش و پس از انقلاب کپرنیکی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 151-187]
 • مصطفی‌پور، محمدرضا ارزش ذاتی طبیعت در نگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 113-129]
 • مصطفی‌پور، محمدرضا منهج و گرایش تفسیری تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 89-103]
 • مصطفی‌پور، محمدرضا حکمت و حکیمان در قرآن [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 71-88]
 • مصلح، علی اصغر تأثیر اندیشه‌ی دیلتای بر فهم هایدگر متقدم از حیات و تاریخمندی آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 137-163]
 • مظفری، منصوره علوم عملی اعتباری و حقیقی در اندیشه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-60]
 • معین زاده، مهدی امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-123]
 • ملایی، رضا بررسی تبیین‌های مختلف از کاشفیت علم حصولی در فلسفه اسلامی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 53-72]
 • ملایی، رضا صورت‌بندی روش تأویل و تأثیر آن بر علوم اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 5-29]
 • ملایی، رضا روش شناسی ادراکات اعتباری [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 97-123]
 • ملکوتی خواه، مریم تفسیر انسان بر اساس حرکت جوهری [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 57-78]
 • منوچهریان، علیرضا ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 129-154]
 • مهدوی، عباس نقد و بررسی ترجمۀ انگلیسی کتاب مشاعر ملاصدرا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 151-177]
 • مهدی زاده، مینا معنا، چیستی و هستی شناسی عقل از نظر ملاصدرا و دکارت [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 91-120]
 • موحد ابطحی، بهاء الدین اصل ترکیب معنا در اندیشه فارابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 27-52]
 • موحد مجد، مجید تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 158-185]
 • موسوی، ابراهیم جوهر به‌ مثابه امر واقعی در فلسفه لاک [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 133-151]
 • موسوی، سیده رقیه بررسی تطابق ماهوی ذهن و عین براساس نوع رابطه ماهیت با وجود از منظرآیت الله جوادی آملی و مصباح یزدی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 101-125]
 • موسوی بایگی، سیده زهرا «بررسی استناد صدرالمتألهین به غزالی در مسئله توحید حقیقی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی راد، سید جابر نقد و بررسی نظریه معرفت شناسی اصلاح شده بر مبنای تقریر پلانتینگا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • موسوی راد، سید جابر نقد و بررسی پنج دیدگاه معاصر دربارۀ اعتبار و عینیت تجربه‌های دینی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 143-166]
 • موسوی راد، سیدجابر نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-116]
 • موسوی راد، سید حسین نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 95-116]
 • موسوی کریمی، سعید مفسرین قرآن و پل تیلیش: آیا زبان دین معرفت‌بخش است؟ [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 37-72]
 • مومنی، قدرت الله باز شناسی قواعد تأویل قرآن کریم با تأکید بر آراء صدر المتألّهین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-32]
 • میراحمدی، منصور مردم‌سالاری دینی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1390، صفحه 53-76]
 • میردامادی، سید محمد حسین باز شناسی قواعد تأویل قرآن کریم با تأکید بر آراء صدر المتألّهین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-32]
 • میرهاشمی، سید مرتضی بررسی تناسب صورت ادبی و معنای حکمی-عرفانی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 111-136]
 • میری، سید محسن تحلیل و بررسی عقل عربی از منظر محمد عابد الجابری [دوره 2، شماره 2، 1389، صفحه 105-126]
 • میری (حسینی)، سید محسن بازخوانی انتقادی اسلامی‌سازی علوم انسانی از منظر اسماعیل فاروقی [دوره 3، شماره 4، 1390، صفحه 37-76]
 • میری (حسینی)، سید محسن پیدایی کثرت از منظر عرفان و فلسفه [دوره 3، شماره 2، 1390، صفحه 49-63]
 • میری (حسینی)، سید محسن دیدگاه‌های غزالی درباره قاعدهٴ الواحد و نقد آنها [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 41-63]
 • میری (حسینی)، سید محسن کاربردهای قاعدهٴ الواحد در علوم اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1389، صفحه 33-56]
 • میری (حسینی)، سید محسن امکان معرفت در قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1389، صفحه 39-61]
 • میری (حسینی)، سید محسن تأثیر ویژگی‌های روانی انسان در شکل‌گیری باور از منظر قرآن کریم با تأکید بر «خودبرتربینی» [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 65-80]

ن

 • ناجی اصفهانی، حامد بررسی تمایز هستی‌شناسی یونانی و اسلامی؛ در بسترِ فلسفۀ ارسطو و ابن‌سینا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 87-110]
 • نبوی، لطف الله اصل ترکیب معنا در اندیشه فارابی [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 27-52]
 • نبویان، سیدمحمدمهدی وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 25-49]
 • نبویان، سیدمحمود وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 25-49]
 • نصر، زهره سادات بررسی مسأله اراده خداوند از منظر حکمت متعالیه و مکتب تفکیک [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 51-70]
 • نصیری، محمد ساینتولوژی ـ دیانتیکس [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 29-53]
 • نصیری، منصور بررسی و نقد مسئلة شر ازنظر الهیات پویشی با تأکید بر اندیشة هارتسهورن [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 55-86]
 • نوحی، طیبه شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره [دوره 6، شماره 3، 1393، صفحه 79-110]
 • نوروزی، رضاعلی مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت‌های آن در تربیت اجتماعی [دوره 4، شماره 2، 1391، صفحه 165-195]
 • نیکخواه قمصری، نرگس تأملی بر روش‌شناسی در علوم انسانی [دوره 4، شماره 4، 1391، صفحه 155-183]

و

 • واثقی، میثم عالَم‌مندی معرفت و برخی فروع مبتنی بر آن در حکمت صدرایی [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 177-190]
 • واثقی، میثم درآمدی بر مدرسه فلسفی استاد جوادی آملی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 37-62]
 • واثقی، میثم امکان تحقق علوم انسانی در امتداد تاریخی حکمت صدرایی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 89-120]
 • واعظ جوادی، مرتضی فلسفه حکومت در عصر غیبت از منظر حکمت متعالیه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 37-52]
 • واعظ جوادی، مرتضی معرفت عرفانی و معیارهای ارزیابی آن [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 49-64]
 • واعظ جوادی، مرتضی بازنگاری نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی (همراه پاسخ به برخی شبهات) [دوره 5، شماره 4، 1392، صفحه 5-36]
 • واعظ جوادی، مرتضی واکاوی مفهوم «دین» و«دینی» در نظریة علم دینی آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 5-34]
 • واعظ جوادی آملی، مرتضی معقولات ثانی در اندیشهٴ حکما [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 65-94]
 • واعظی، احمد بررسی مسئله صدق در اعتباریات؛ با روی‌کرد به گزاره‌های حقوقی ازنظر فیلسوفان غرب و آیت‌الله‌جوادی آملی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 5-29]
 • ورزدار، کرامت بررسی انتقادی تلاش‌‌‌‌‌های عقلی متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مسأله حشر حیوانات [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 71-93]
 • وطن دوست، محمدعلی تحلیل وجودشناختی و معرفت‌شناختی بایستگی تزکیه نفس با تکیه بر مبانی حکمت متعالیه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 40-66]
 • وفائیان، محمد حسین تحلیل متناقض نمایِ " ثبوت عقول مجرده درصقع ربوبی در عین اثبات ماهیت برای عقول"، از منظر صدرالمتالهین [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 101-118]
 • وفائیان، محمد حسین واکاوی مفهومی ـ وجودی استکمال نفس در مراتب کمال [دوره 7، شماره 2، 1394، صفحه 53-76]

ه

ی

 • یزدان‌پناه، سیدیدالله ذات‌‌‌گرایی در عرفان اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1392، صفحه 5-28]
 • یزدان پناه، سیده فاطمه حقیقت بداء از نظر ملاصدرا [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 135-152]
 • یزدان پناه، یدالله تحلیل حقیقت اصحاب سر پیشوایان معصوم (ع) و نسبت آن با عرفان [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 35-61]
 • یساقی، هادی تأمّلی در حدوث جسمانی نفس [دوره 6، شماره 1، 1393، صفحه 85-106]
 • یساقی، هادی نقد و بررسی نظریه معرفت شناسی اصلاح شده بر مبنای تقریر پلانتینگا [دوره 6، شماره 2، 1393، صفحه 79-100]
 • یساقی، هادی نظریه معرفتی ابن سینا و بررسی آن در پرتو اصالت وجود و اصالت ماهیت [دوره 6، شماره 4، 1393، صفحه 73-90]
 • یعقوبیان، محمد حسن نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک در مادیت روح [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 163-186]
 • یوسف زاده، حسن مبانی پیشرفت کوثری در اندیشه علامه جوادی آملی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-58]