مرزهای میان عرفان نظری و فلسفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آدمی برای شناخت واقعیت‌ها از چهار روش حسی تجربی، نقلی وحیانی، عقلی برهانی و شهودی عرفانی بهره می‌برد و از همین رهگذر، علوم گوناگونی را محقق کرده است که در بین آنها فلسفه و عرفان نظری، از روش عقلی برهانی استفاده می‌کنند. روش عقلی، حقایق کلی را که با تفسیر و انتزاع از محسوسات خارجی به دست می‌آید و نیز محصول شهود عرفانی را، با برهان و استدلال تعلیل می‌کند. عرفان نظری صرف تبیین و گزارش مشهودات عارف نیست؛ زیرا عرفان نظری از سنخ علم مصطلح و در حوزهٴ علم حصولی است و چون از سنخ علم حصولی است، نیاز به تعلیل دارد. برای بیان این مطلب لازم است عناوینی چون عرفان عملی و عرفان نظری و عرفان نقلی و عرفان شهودی از هم تفکیک شود؛ زیرا عرفان عملی، برنامهٴ سلوک و راهی است برای شهود حقایق، و عرفان شهودی چیزی جز آنچه عارف در مقام شهود حقایق دریافت می‌کند، نیست و عرفان نقلی گزارشی از یافته‌های شهودی عارف است؛ اما عرفان نظری تعلیل و اقامهٴ برهان و استدلال برای امکان یا ضرورت یافته‌ها است تا برای غیر شاهد قابل پذیرش و دلپذیر باشد. این دانش مانند فلسفه که آن نیز از سنخ علوم حصولی و نیازمند به برهان و استدلال است، در یک حوزهٴ علمی قرار دارند. در این صورت باید تمایز فلسفه و عرفان نظری را تبیین کرد که این تمایز در روش و ظرافت مفاهیم و ظرفیت ذهن ما و مانند آن است. مقالهٴ حاضر در حد میسور به این مسئله می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical ‘Irfan and How It Differs from Philosophy

نویسنده [English]

  • Ayatullah Jawadi Amuli
چکیده [English]

The aim of the paper is to shed light on subject matters in different branches of mysticism. Empirical, transmitted, rational demonstrational and intuitional knowledge are four sources of human knowledge through which various branches of sciences have been established. Among sciences, philosophy and theoretical mysticism (‘irfan) are derived from rational thinking more than others. According to the author, arguments in theoretical ‘mysticism do not merely rely on personal intuition and inspiration; rather its principles – like philosophy’s– are also supported by rational demonstration because it contains perceptional propositions. This is in contrast to practical mysticism which has no rational demonstration. It consists of practical advices for the wayfarer; however, according to the author, there are two further branches of practical mysticism– namely intuitional and transmitted mysticism. Intuitional mysticism is nothing more than the mystic’s personal intuitions which can be conveyed to others. Transmitted mysticism consists of pieces of practical advice narrated by mystics or the wayfarer– the advice and practical principle which they have already successfully experienced on the course of their own spiritual journeys.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intuitional mysticism
  • transmitted mysticism
  • theoretical ‘mysticism
  • practical mysticism
  • logical demonstration
  • perceptional knowledge
  • Presential Knowledge