دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. «سوبژکتویته» به مثابه بنیاد مابعدالطبیعه در فسلفة استعلایی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

علی فتحی


2. مفهوم پروکلوسی اقنوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

مزدک رجبی


3. شقاوت عقلانی در حکمت صدرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

محمود صیدی؛ محمد جواد پاشایی


4. پاس‌داشت مسئولیت معرفتی از راه برون گرای معرفتی؛ با پژوهشی در اندیشه آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1400

زینب عسکریان


ترویجی

5. «بررسی استناد صدرالمتألهین به غزالی در مسئله توحید حقیقی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

سیده زهرا موسوی بایگی؛ حوران اکبرزاده