دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا (ISRA) - مقالات آماده انتشار