دوفصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسرا (ISRA) - شماره جاری