کلیدواژه‌ها = تشکیک طولی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

حمید علایی نژاد