کلیدواژه‌ها = سهروردی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-138

محمدعلی سلطان مرادی؛ یحیی بوذری نژاد


2. واکاوی نظریة معرفتی سهروردی و پاسخ به اشکالات

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-96

رضا قاسمیان مزار


3. بررسی نظام نوری در حکمت اشراقی

دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 59-78

محمود صیدی؛ حسن اختر