کلیدواژه‌ها = هستی‌شناسی
تعداد مقالات: 2
1. تابع دوسویی مراتب معرفت و هستی در نظام فلسفی صدرا

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-89

عبدالحمید محمدی؛ نفیسه ساطع؛ محمد علی عبداللهی


2. مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-138

محمدعلی سلطان مرادی؛ یحیی بوذری نژاد