کلیدواژه‌ها = جامعه‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. تتحقق پراکسیس بمثابه‌ی آزادی و بنیاد انسان (در پرتو نقد مارکس بر مدرنیته)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 158-185

علی فتوتیان؛ سید سعید زاهد زاهدانی؛ مجید موحد مجد