کلیدواژه‌ها = تسلسل
تعداد مقالات: 3
1. نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-52

حمید علایی نژاد


2. اثبات واجب‌الوجود براساس فرض تسلسل: نگاهی به برهان ابن‌سینا و اقامة برهانی بدیع

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-40

نفیسه اهل سرمدی؛ مرتضی طباطبائیان نیم آورد


3. بررسی جایگاه علیت و لوازم آن از نظر دو فیلسوف عقلگرا: ابن‌سینا و دکارت

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 143-160

سید صدرالدین طاهری؛ مریم حسن‌پور