کلیدواژه‌ها = علم حصولی واجب
تعداد مقالات: 1
1. بازنگری نظریۀ ارتسام ابن‌سینا: نفی علم حصولی از واجب‌تعالی و تطبیق آن بر نظریۀ عرفا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 29-47

میثم زنجیرزن حسینی؛ محمد ذبیحی