کلیدواژه‌ها = ادراک
تعداد مقالات: 3
1. نظریه معرفتی ابن سینا و بررسی آن در پرتو اصالت وجود و اصالت ماهیت

دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

رضا قاسمیان مزار؛ هادی یساقی


2. بررسی نقش فاعلیت نفس در فرایند ادراک از نظر صدرالمتالهین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-84

رضا قاسمیان


3. مسئله «رؤیت» در حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-111

سید محمّد طباطبایی