نویسنده = محمدمهدی گرجیان
تعداد مقالات: 1
1. انعکاس فلسفه فلوطین درحکمت صدرالمتألهین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-170

محمدمهدی گرجیان؛ نرجس رودگر