نویسنده = سیدمهدی باقریان
تعداد مقالات: 1
1. امکان علم انسانی «عمومی» براساس مفهوم «فردی» ازنظر فیلسوفان نوکانتی (مکتب بادن)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-123

سیدمهدی باقریان؛ مهدی معین زاده؛ محمدتقی چاوشی