نویسنده = زهرا حامدی یکتا
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-154

علیرضا منوچهریان؛ زهرا حامدی یکتا؛ حسین کلباسی اشتری