نویسنده = ابوالفضل خراسانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و مقایسة رابطة عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-35

ابوالفضل خراسانی؛ حمید پارسانیا