نویسنده = حمید پارسانیا
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و مقایسة رابطة عقل و نقل از دیدگاه ابن‌تیمیه و آیت‌الله جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-35

ابوالفضل خراسانی؛ حمید پارسانیا


2. چیستی علم دینی با تاکید بر دیدگاه استاد جوادی آملی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-92

حمید پارسانیا