نویسنده = محمدعلی سلطان مرادی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ زیبایی‌شناختی مراتب هستی در فلسفۀ فلوطین و سهروردی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 113-138

محمدعلی سلطان مرادی؛ یحیی بوذری نژاد